left_top   right_top
Disclaimer
De site van xs-1.com (verder te noemen als XS1) wordt samengesteld door het management van XS1. Bij de samenstelling van de inhoud van deze site is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. XS1 aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of de volledigheid van de verstrekte informatie.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel XS1 alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is XS1 niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. XS1 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van XS1, welke geen eigendom zijn van XS1, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van XS1. Hoewel XS1 uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door XS1 worden onderhouden wordt afgewezen.
Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de auteurs en databankrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto\'s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij XS1 en/of de aanbieders/intermediairs. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van XS1 de Site of enig gedeelte van de inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan wordt deze op eniger wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Site, anders dan conform het doel van de Site.
left_bottom   right_bottom